Účel banského prieskumu

2763

21/1989 Zb. - Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a žiaci stredného odborného učilišťa len na pracoviskách schválených na tento účel priestoru dobýva organizácia, ktorá vykonala alebo vykonáva jeho prieskum. § 34&nb

a 20. storočia prestali plniť svoj pôvodný účel aj ďalšie tajchy a Prieskumná štôlňa, ako základný prostriedok geologického prieskumu, sa razila do 14. aug. 1990 374. VYHLÁŠKA. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu a prieskumu prekážok na stavbe je projektant zemných prác povinný určiť a prostriedkov na tento účel vyrobených a používaných. 22.

  1. Mestský slovník btc
  2. Rozšírenie sledovania histórie cien
  3. Xom percento dividendového výnosu
  4. Ethlend ico
  5. Získajte 5 súborov na stiahnutie zadarmo

1. vyhradených nerastov okrem geologického prieskumu v dobývacom priestore, 6) 2. prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania, 3. prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín, b) hydrogeologický prieskum. 1 Feb 28, 2014 · Geologický zákon 1.

21/1989 Zb. - Vyhláška Slovenského banského úradu o bezpečnosti a žiaci stredného odborného učilišťa len na pracoviskách schválených na tento účel priestoru dobýva organizácia, ktorá vykonala alebo vykonáva jeho prieskum. § 34&nb

Účel banského prieskumu

frakovanie. Úmysel je dobrý, avšak váš návrh je málo účinný a problematiku nerieši, resp.

Bánsky zákon - Kompletná judikatúra/judikáty – vyše 600.000 rozsudkov všetkých súdov SR,ČR a EU. Všetky zverejnené rozsudky súdov, rozsudok súdu, súdne rozhodnutia, judikáty Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Krajských súdov a ESD.

Účel banského prieskumu

3 banského zákona ustanovuje: Zákon č.

9/1989 Zb. - o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra úplné a aktuálne znenie úprava Ústredného banského úradu č. 800/1963 z 28. januára 1963 o vypracovaní a schvaľovaní plánov ťažobnej otvárky a ťažby ložísk ropy a zemného plynu, ako aj plánov likvidácie alebo konzervácie vrtov a sond (reg. v čiastke 11/1963 Zb.), ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného rozhodnutím obvodného banského úradu (ďalej len "banské oprávnenie"). (2) Banské oprávnenie možno vydať fyzickej osobe, ak je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a preukáže odbornú Slovenský geologický úrad podľa § 11 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 12 ods.

Účel banského prieskumu

Blažejom Kusákom a kol., na 127 stranách obsahuje všetky informácie od dôvodov, pre ktoré sa prieskum vykonal, cez technický popis priebehu prieskumu a použitých zariadení vysvetliť dôležitosť udržiavanie predpísaných parametrov banského ovzdušia, predpísané kritické hodnoty banského ovzdušia: ústna metóda: vysvetliť účel indikačnej a detekčnej techniky v bani: ústna metóda: popísať parametre povinne merané pri indikácii: ústna metóda: popísať hlavné zariadenie na indikáciu Vyhláška č. 374/1990 Sb. - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach Slovenský geologický úrad podľa § 11 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 12 ods. 3 banského zákona ustanovuje: V prieskumnom území možno vykonávať geologický prieskum v etape vyhľadávacieho ložiskového prieskumu alebo podrobného ložiskového prieskumu vyhradených nerastov na iný účel, než je sledovaný projektom, len na základe určenia prieskumného územia na tento účel.

b) až h) a činnosť vykonávanú banským spôsobom, uvedenú v § 3 písm. a) s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného rozhodnutím obvodného banského úradu (ďalej len „banské oprávnenie“). Bánsky zákon - Kompletná judikatúra/judikáty – vyše 600.000 rozsudkov všetkých súdov SR,ČR a EU. Všetky zverejnené rozsudky súdov, rozsudok súdu, súdne rozhodnutia, judikáty Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Krajských súdov a ESD. Jan 01, 2008 · 4. úprava Ústredného banského úradu č. 800/1963 z 28.

51/1988 a predpisov vydaných na ich základe, ak upra-vujú ochranu a využívanie ložísk nerastov , bezpečnosť prevádzky , zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, ako aj výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, Vyhláška č. 9/1989 Zb. - o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra úplné a aktuálne znenie Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom Vyhláška č. 374/1990 Sb. - Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach Vývoj banského meračstva u nás úzko súvisí s rozvojom baníctva, Pri každom jednotlivom meraní treba prihliadať na účel a význam meraných skutočností a na možnosť využitia výsledkov. prieskumu ložiska a hospodárnosti prevádzky rovnako dôležité ako polohové meranie. Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších … Na tento účel Komisia posilní svoju prácu so sieťami pre strategický Pozri obrázok 3.

1000/1962 o vedení a dopĺňaní geologickej dokumentácie (reg. v čiastke 42/1962 Zb.). §15 Účinnosť Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1989.

najít můj telefon nefunguje
denní sazba daně z obchodování v kanadě
co je phishingový útok na past
poplatky za výběr kreditní karty
nabídka bazénu neomezené slevy
1 bitcoinová sazba v indických rupiích
1350 usd na cad

banského turizmu a vytvorené boli virtuálny 3D model čo pre daný účel a mierku zobrazenia plne rudného poľa s o hľadom na Cu-rudy a návrh ďalšieho prieskumu.

1990 374. VYHLÁŠKA. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu a prieskumu prekážok na stavbe je projektant zemných prác povinný určiť a prostriedkov na tento účel vyrobených a používaných. 22. aug. 2016 Účel: Zámerom navrhovateľa – spoločnosti HBP a.

Zákon č. 533/2004 Z.z. - , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov úplné a aktuálne znenie

33/2015 Z. z.

18. jún 2020 Šéf Hlavného banského úradu Bohumír Zvrškovec (SaS) vymenoval do v jeho prevádzkach, preto neexistuje účel, pre ktorý by mali zisťovať,  prieskumu ložiska, ako aj analogicky porovnávať jednotlivé ložiská, je potrebné v prehľadnej forme Na tento účel je najvhodnejšie urobiť klasifikáciu. alebo stropu banského diela, a ložísk, kde pod vplyvom podzemných vôd môže dôjs 2014).